Cele stowarzyszenia

  1. organizowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania organów ochrony prawnej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości;
  2. współpracę z krajowymi i europejskimi organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w tym trybinałami, Krajową Radą Sądowniczą, prokuraturą oraz organami samorządów prawniczych;
  3. tworzenie grup doradczych i zespołów problemowych zmierzających do rozwiązywania poszczególnych zagadnień wytyczonych celami statutowymi;
  4. współpracę ze środowiskiem naukowym z zakresu nauk prawnych i społecznych, szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się kształceniem lub szkoleniem przedstawicieli różnych zawodów prawniczych;
  5. organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych, szkoleń, spotkań środowiska prawniczego, debat publicznych i paneli dyskusyjnych;
  6. podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami prawników;
  7. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych dotyczących aktualnych problemów funkcjonowania państwa, organizacji międzynarodowych oraz obowiązującego w nich prawa i wymiaru sprawiedliwości;
  8. opiniowanie projektów aktów normatywnych;
  9. promowanie samorządności oraz zarzeszeń i organizacji pozarządowych w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia;
  10. inicjowanie i organizowanie edukacji prawnej różnych grup społecznych.