Uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka

Czerwiec rozpoczynamy Dniem Dziecka, to organ władzy państwowej, który od 1997 roku, czyli od daty wprowadzenia nowej konstytucji chroni dobra najmłodszych obywateli.  Jakie uprawnienia przyznaje Rzecznikowi specjalnie dedykowana jemu ustawa?  Zgodnie z art. 10 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka  1. Rzecznik może: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu; 2) żądać od organów władzy

Wywiad wPolityce z Prof. Demendeckim: Nie zaprzestałem działalności orzeczniczej. Byłoby to sprzeniewierzeniem się urzędowi

Treść postanowienia TSUE jest przede wszystkim wewnętrznie niespójna. Z jednej strony zakłada się bowiem w niej domniemanie braku gwarancji zachowania należytych standardów w modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do sędziów, zaś jednocześnie z drugiej strony nie podważa się prawidłowego ukształtowania tych standardów w odniesieniu do modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli innych profesji prawniczych. Stąd „zamrożenie” funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, jeśli tak można określić ten stan,